Disclaimer

De Trainingsvijver Amsterdam BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Trainingsvijver Amsterdam BV behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. (Cursus) informatie is onder voorbehoud en kan gewijzigd worden door De Trainingsvijver Amsterdam BV (en eventuele partners).

De Trainingsvijver Amsterdam BV garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De Trainingsvijver Amsterdam BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door De Trainingsvijver Amsterdam BV of door U aan De Trainingsvijver Amsterdam BV middels een website van De Trainingsvijver Amsterdam BV of anderszins langs elektronische weg.

De (cursus)informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt worden. Gegevens dienen vertrouwelijk behandeld te worden en niet verstrekt te worden aan derde partijen. Gegevens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Trainingsvijver Amsterdam BV. De eigendom van de inhoud van de (cursus)informatie ligt bij het opleidingsinstituut dat de opleiding verzorgt; De Trainingsvijver Amsterdam BV is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de cursussen. Nederlands recht is van toepassing.

De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels)namen, logo’s en merken worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website van De Trainingsvijver Amsterdam BV. De Trainingsvijver Amsterdam BV kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. De Trainingsvijver Amsterdam BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.